Som kristna är det vår plikt att söka upp dem som har det sämst i vår närhet och stärka dem i deras mänskliga värdighet. Det gäller såväl flyktingar och traffickingoffer som ofödda barn och deras mödrar, skriver fyra kyrko­ledare, med anledning av firandet av Livets söndag den tredje advent, i tidningarna Världen idag och Dagen.
 

Den tredje advent kallas glädjens söndag. Alltfler kyrkor firar dessutom den tredje advent som ”Livets söndag”.
Vi tackar Gud för livets gåva! Gud vill att varje människa ska finnas till. Ingen har rätt att förneka oss livets gåva. Detta liv är heligt och okränkbart både vid dess begynnelse och när det går mot sin jordiska avslutning.
Därför kan vi aldrig acceptera dödsstraff.
Därför kan vi aldrig acceptera aktiv dödshjälp.
Därför kan vi heller aldrig acceptera abort.
Just under advent, väntan på Gud som i det ofödda barnet ska födas till världen blir detta så tydligt för oss. När Gud blir människa identifierar han sig med varje människa, speciellt de mest utsatta och hotade. När krafter relativiserar människans värde är det desto viktigare att Jesu Kristi Kyrka vågar stå upp för sanningen. Det värnlösa barnet ställs framför oss. Det ska inte värdesättas som resurs eller betraktas som en börda. Liv räknas inte så!

I år är det viktigare än någonsin att säga ja till varje barns rätt att få födas. Under året har fler ofödda med Downs syndrom sorterats bort. Sjunkande födelsetal av dessa barn i Danmark har kallats ”en succé”. Paroller om allas rätt att vara önskade har använts för att rättfärdiga aborter. Den mycket viktiga debatten om människans absoluta värde saknas fortfarande. Nu är det tid för dem som vill värna livets helgd att stå upp.
De ofödda barnen hör förvisso till denna grupp som bör uppmärksammas i vår förbön på Livets söndag, men också de barn som på olika sätt blir missbrukade och misshandlade. Tillsammans uttrycker vi vår stora sorg över att det också i kyrkliga sammanhang har begåtts svåra förbrytelser och övergrepp mot oskyldiga barn.

Advent är en tid av bot och omvändelse, men samtidigt en tid av glädje och förväntan. Som kristna är det vår plikt att söka upp dem som har det sämst i vår närhet och stärka dem i deras mänskliga värdighet. Också i vårt välordnade samhälle finns det människor som lever ett liv som slavar. Vi får inte blunda för det faktum att människor säljs som slavar, utnyttjas skoningslöst sexuellt mitt ibland oss. Fler kvinnor än vi anar har fallit offer för trafficking mitt i vår svenska idyll, som för dem har blivit ett sannskyldigt helvete.

Vi vill med våra gemensamma rader vädja till alla som tror på förbönens makt att be för alla de kvinnor och barn i vårt land, som på olika sätt missbrukas, misshandlas och utsätts för förnedring. Må Marias ord i Magnificat, lovsången, ge dem hopp: ”Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort” (Luk 1:51-52).

Marias lovsång till Guds barmhärtighet blir samtidigt en kampsång mot denna världens orättfärdiga makter. I alla tider har förtryckta och hotade människor därför tagit sin tillflykt till Gud.
Vi ber för vårdpersonalen på våra sjukhus, vars samvetsfrihet Europarådet så tydligt och kraftfullt har slagit vakt om. Vår bön är att de får praktiska möjligheter att följa sitt samvete.
Vi ber även för de flyktingar som tvingas tillbaka till Irak. Trots mångas vädjan och det reella dödshotet mot kristna och andra utsatta minoriteter, har myndigheterna nu beslutat återuppta tvångsutvisningarna av dessa i nästa vecka, den 15 december. Men vi ber och fortsätter verka för en barmhärtigare asylpolitik.

Snart firar stora delar av världen Jesu födelse. Han som föddes till jorden som ett barn, ett ”foster”, påminner oss alla på ett fascinerande sätt om den oerhörda potential varje ofött barn, varje människa har.
Uppmärksamma livets gåva, fira Livets söndag nu den tredje advent!

Anders Arborelius
Biskop, Stockholms katolska stift

Benjamin Atas
Ärkebiskop, syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige

Ulf Ekman
Pastor, församlingen Livets ord, Uppsala

Sten-Gunnar Hedin
Pastor, pingstkyrkan i Södertälje