Appell för uppläsning

Människan – underbart skapad! 

Denna appell kan förslagsvis läsas i samband med att församlingen tar upp en
kollekt till förmån för Livlinan, Människovärdes jourlinje eller andra livsbejakande arbeten.

Bibelns budskap och en kristen värdering är att varje människa har ett unikt värde och är skapad till Guds avbild. Psalmisten uttrycker i tacksägelse: ”Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själv vet det så väl” (Ps. 139:14). Detta värde gäller oavsett ålder, kön, etnicitet, intelligens, utbildningsnivå, hälsotillstånd eller produktionsförmåga.

Människovärdet är utsatt för attack på olika sätt i det moderna samhället. Människans värde bestäms ofta av om man är önskad och produktiv. Det svaga sorteras bort. Människor som inte är ekonomiskt produktiva betraktas i stigande grad som en belastning. Dödshjälpsdebatten växer i styrka och hotar människovärdet i livets slutskede. Brist på rättsskydd för det ofödda barnet hotar människovärdet i livets början.

Genom att väva in nyttoetiska aspekter i synen på människan, får vi ett farligt ett samhälle. Där nyttoetiken råder riskerar den svaga och lilla människan att hamna i ett hopplöst underläge. Då kan kristen etik och människosyn vara en garant – för det lilla och svaga livet, för den sjuke, den svage och den ofödde. Genom att utgå från att varje människa är oändligt värdefull och skyddsvärd utgör de kristna värderingarna ett försvar varhelst människovärdet ifrågasätts eller kränks. Det är ett Guds under att vi har fått livet som en gåva från vår skapare.

Vi har ett ansvar för att vårda om våra egna liv så att vi lever till Guds ära, samtidigt som vi behöver visa osjälvisk barmhärtighet och hjälpa människor som är hotade till livet. Dessa hot uttrycks idag på många olika sätt, som bristande respekt för det ofödda livet, krig, svält och obotliga sjukdomar. Som kristna är vi kallade att stå på livets sida och konsekvent bekämpa döden i alla dess former.

Denna söndag kan vi på ett särskilt sätt få uttrycka vår förundran över och uppskattning av livet, alltifrån dess början till dess slut. Låt oss åter säga ett tydligt JA till livet och ett JA till livets Herre. Han som är skaparen av allt liv och som vill liv i gemenskap med Honom.

Stefan Swärd har tidigare varit pastor i Elimkyrkan i Stockholm, samt ordförande för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Ja till Livet.